Algemene voorwaarden webshop Experience Experts

Definities

 1. Experience Experts: Experience Experts, gevestigd te Nijmegen onder KvK nr. 53170458.2.
 2. Klant: degene met wie Experience Experts een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Experience Experts en klant samen.3.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.To

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
  en leveringen van diensten of producten door of namens Experience Experts webshop.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Experience Experts hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten
  zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of
  anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Experience Experts hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn
  gemaakt, kan Experience Experts te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Experience Experts niet kon voorzien ten
  tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
  prijsverhogingen. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters en modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten
ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken
dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Experience Experts mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen
  bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
  overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
  verzuim en in gebreke is, zonder dat Experience Experts de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft
  te stellen.
 4. Experience Experts behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan
  wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Experience Experts gerechtigd de wettelijke rente van
  2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in
  rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele
  maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
  verschuldigd aan Experience Experts.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Experience Experts zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
  betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
  van Experience Experts op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Experience Experts, dan is hij nog
  steeds verplicht de afgesproken prijs aan Experience Experts te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Experience Experts gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de
  onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Experience Experts roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
  recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Experience Experts, tenzij partijen hierover andere
  afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • het product niet is gebruikt
  • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
  • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
  • het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  • het product geen los tijdschrift of losse krant is
  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via kim@experienceexperts.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Experience Experts, https://www.experienceexperts.nl, kan worden gedownload.
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Experience Experts, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige
  bestelling aan Experience Experts heeft geretourneerd, dan zal Experience Experts eventuele door de consument
  betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de
  consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Experience Experts voor zover de volledige bestelling
  wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan
komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Experience Experts kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich
  houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Experience Experts heeft voldaan, tenzij de
  klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd
  is aan Experience Experts.
 3. Experience Experts is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het
  gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Experience Experts te
verrekenen met een vordering op Experience Experts.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Experience Experts blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
  betalingsverplichtingen ten aanzien van Experience Experts op grond van wat voor met Experience Experts gesloten
  overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Experience Experts zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
  Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
  of anderszins bezwaren.
 3. Indien Experience Experts een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en
  heeft Experience Experts het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Experience Experts, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Experience Experts het recht om zijn
  verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan
  Experience Experts kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Experience Experts opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen
  recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan
  een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Experience Experts.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om
  de overeenkomst te ontbinden, tenzij Experience Experts niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn
  aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in
  ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan
  Experience Experts niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
  producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Experience Experts, bij gebreke waarvan
  Experience Experts niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een
  eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
  van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)
  fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
  aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de
  oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
  partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
  macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Experience Experts tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Experience
Experts geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Experience Experts geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken
  op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
  mocht verwachten, dan dient de klant Experience Experts daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1
  maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Experience Experts uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan
  op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Experience Experts
  in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat
  Experience Experts gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Experience Experts.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Experience Experts ook daadwerkelijk (tijdig)
  bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Experience Experts een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk
voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Experience Experts verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Experience Experts

 1. Experience Experts is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is
  veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Experience Experts aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die
  voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Experience Experts is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
  besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Experience Experts aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
  (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
  verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
  factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
  indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
  ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Experience Experts vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in
artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Experience Experts toerekenbaar tekortschiet in de
  nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
  ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Experience Experts niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan
  ontbinding pas plaatsvinden nadat Experience Experts in verzuim is.
 3. Experience Experts heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit
  de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Experience Experts kennis heeft genomen van
  omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen
  nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Experience Experts
  in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Experience Experts kan worden toegerekend
  in een van de wil van Experience Experts onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten
  aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in
  redelijk-heid niet van Experience Experts kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals
  burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
  andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
  stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
  werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Experience Experts 1 of meer verplichtingen naar de klant niet
  kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Experience Experts er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
  overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Experience Experts is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als
  gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
  of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Experience Experts is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Experience Experts zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
  zeggen.


Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
  voorafgaande schriftelijke instemming van Experience Experts.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
  Burgerlijk Wetboek.


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
  overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
  komt van wat Experience Experts bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Experience Experts is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt
  is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders
  voorschrijft.

Opgesteld op 22 juni 2022.